De Vreedzame Wijk

Op basisschool De Schakel gebruiken we de methode ‘De Vreedzame School’.

Kerndoel van deze methode is dat we kinderen een stem willen geven (burgerschapsvorming) en hen actief  aan willen spreken op hun verantwoordelijkheid voor hun omgeving, voor de schoolgemeenschap en de samenleving. Hieronder valt bijvoorbeeld dat leerlingen leren om een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen en conflicten kunnen oplossen volgens een constructief stappenplan. Ook  zijn er taken en verantwoordelijkheden in de klas en op school. Kortom de kinderen wordt kennis, houding en vaardigheden bijgebracht die ze nodig hebben om als democratisch burger aan de samenleving te kunnen meedoen.

Vanuit de scholen werken we met allerlei wijkorganisaties aan een Vreedzame wijk, een positief pedagogisch wijkklimaat, door vanuit een zelfde pedagogische houding en handelen, verschillende leefwerelden met elkaar te verbinden.

Zie ook: www.devreedzameschool.nl