Verzuimregeling

Ziekte

Kan uw kind niet op school komen door ziekte of om andere redenen, dan willen wij dat u dit door een van de ouders voor schooltijd mondeling aan ons gemeld wordt.

Tel: 030-2610651

 

Ongeoorloofd Verzuim

Kinderen zijn vanaf de leeftijd van 5 jaar  leerplichtig en kunnen dus niet meer zomaar een dag, of dagdeel thuis blijven. Gebeurt dit wel, dan valt deze dag onder de noemer Ongeoorloofd Verlof.

Zonder melding zal afwezigheid automatisch aan de leerplichtambtenaar worden doorgegeven als ongeoorloofd verzuim.